آخرین اخبار : 
  thesis15

  توانمندسازي منابع انساني در سازمان هاي فرهنگي

  20,000 تومان

  توضیحات محصول

  در زیر فصلهای که در این پایان نامه مطرح شده است را برایتان قرار دادیم:

  فصل اول : كليات تحقيق ………………………………………………………………………………… 4

  مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. 5

  بيان مسئله ……………………………………………………………………………………………………. 6

  اهميت و ضرورت انجام تحقيق…………………………………………………………………………. 9

  اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………… 11

  مدل مفهومي ………………………………………………………………………………………………… 13

  سؤالات تحقيق ……………………………………………………………………………………………… 14

  فرضيه هاي تحقيق………………………………………………………………………………………….. 15

  جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق ……………………………………………………………….. 17

  تعريف عملياتي واژه ها …………………………………………………………………………………… 18

  فصل دوم : ادبيات و مباني نظري تحقيق …………………………………………………………….. 22

  بخش اول: مقدمه ………………………………………………………………………………………….. 23

  1- پيشينه تاريخي توانمند سازي ………………………………………………………………………. 23

  2- تعاريف و مفاهيم توانمندسازي…………………………………………………………………….. 25

  3- رويكردهاي توانمند سازي…………………………………………………………………………… 28

  الف – رويكرد سنتي ……………………………………………………………………………………… 28

  ب – رويكرد انگيزشي…………………………………………………………………………………….. 30

  4- رويكرد ساختاري ……………………………………………………………………………………… 35

  5- جمع بندي دو رويكرد ……………………………………………………………………………….. 37

  6- قدرت و توانمند سازي ……………………………………………………………………………… 41

  6-1- رويكردهاي جامعه شناختي به قدرت ……………………………………………………….. 41

  6-2- رويكرد روانشناختي به قدرت………………………………………………………………….. 42

  6-2-1- قدرت به عنوان انگيزه ………………………………………………………………………. 42

  6-2-2- قدرت به عنوان ادارك كنترل ……………………………………………………………… 43

  6-2-3- قدرت به عنوان ادراك شايستگي………………………………………………………….. 44

  7- فرآيند توانمند سازي …………………………………………………………………………………. 44

  8- دلايل و ضرورت توانمندسازي كاركنان…………………………………………………………. 49

  9- اهميت توانمندسازي …………………………………………………………………………………. 50

  10- فرهنگ توانمندسازي ……………………………………………………………………………….. 52

  11- راهكارهاي ارتقاي برنامه توانمندسازي كاركنان ……………………………………………. 52

  12- متغيرهاي مؤثر بر احساس توانمندي افراد ……………………………………………………. 56

  13- نقش توانمندي در رفتار كاركنان ……………………………………………………………….. 59

  14- نقش مدير در ايجاد سازمان توانمند…………………………………………………………….. 62

  15- مديريت فرآيند توانمند سازي …………………………………………………………………… 62

  16- مزاياي توانمند سازي ………………………………………………………………………………. 73

  17- موانع توانمند سازي منابع انساني ……………………………………………………………….. 75

  بخش دوم : سازمان هاي فرهنگي ……………………………………………………………………… 77

  ويژگيهاي كاركنان دانش در سازمانهاي فرهنگي……………………………………………………. 81

  سازمان فرهنگي – هنري شهرداري تهران ……………………………………………………………. 83

  بخش سوم : پيشينه تحقيق و ارائه مدل مفهومي تحقيق ………………………………………….. 84

  الف – پيشينه خارجي …………………………………………………………………………………….. 84

  ب – پييشينه داخلي ……………………………………………………………………………………….. 92

  فصل سوم : روش شناسي پژوهشي …………………………………………………………………… 105

  روش شناسي تحقيق ………………………………………………………………………………………. 106

  جامعه آماري ، روش نمونه گيري و حجم نمونه ………………………………………………….. 106

  ابزار جمع آوري اطلاعات ………………………………………………………………………………. 106

  روايي و پايايي تحقيق……………………………………………………………………………………… 107

  روايي …………………………………………………………………………………………………………. 107

  پايايي ………………………………………………………………………………………………………….. 107

  روش تجزيه و تحليل داده ها …………………………………………………………………………… 107

  مراحل اجراي پژوهش…………………………………………………………………………………….. 111

  نمودار مدل اجرايي پژوهشي …………………………………………………………………………… 111

  فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها ………………………………………………………………… 112

  بخش اول : آمار توصيفي ………………………………………………………………………………… 113

  الف – ويژگي هاي دموگرافيك نمونه مورد پژوهش………………………………………………. 114

  ب -‌آمار استنباطي …………………………………………………………………………………………. 120

  جداول ،نمودارها و تفسير نتايج…………………………………………………………………………. 120

  فصل پنجم: جمع بندي، چارچوب پيشنهادي و نتيجه گيري …………………………………….. 187

  خلاصه پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 188

  يافته هاي پژوهش…………………………………………………………………………………………… 190

  چارچوب پيشنهادي توانمند سازي كاركنان …………………………………………………………. 207

  نمودار چگونگي ارتباط عناصر اصلي چارچوب توانمند سازي كاركنان…………………….. 208

  محدوديت و مشكلات تحقيق……………………………………………………………………………. 209

  پيشنهادها………………………………………………………………………………………………………. 200

  توصيه هاي كاربردي……………………………………………………………………………………….. 214

  پيشنهادهايي براي تحقيقات بعدي……………………………………………………………………….. 217

  پيوست ها ……………………………………………………………………………………………………. 218

  فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………… 268

  چكيده انكليسي …………………………………………………………………………………………….. 276