آخرین اخبار : 
  thesis15

  پایان نامه ی توليد محتوا براي اهداف آموزش مجازي

  20,000 تومان

  پایان نامه ی توليد محتوا براي اهداف آموزش مجازي

  به صورت کامل با رفرنسهای معتبر و قسمت بندی شده در قالب فایل ورد

  فصلها

  1- تاريخچه وادبيات موضوع

  2- روش اجراي پژوهش

  3- يافته هاي تحقيق وتجزيه تحليل  داده ها

  4- نتيجه گيري وپيشنهادها

   

  این تحقیق در حدود 200 صفحه می باشد

  توضیحات محصول

  2-1  تعريف آموزش الكترونيكي :

  بطورخلاصه “e” در e-learning اشاره دارد به: 1- “چگونگي “ (how)يعني درس مربوطه به صورت ديجيتالي درمي آيد تا به شكل الكترونيكي ذخيره شود.2- كلمه “learning” اشاره دارد به “چه چيزي”  (what) يعني درس مربوطه شامل محتواها وروش هايي كه كمك مي كند به افراد دريادگيري آن درس 3- ”چرا”(why)  هدف آن كمك به افراد جهت رسيدن به اهداف آموزشي ياكمك به سازمان جهت ايجاد مهارت هاي مربوط به بهبود عملكرد شغلي مي باشد.

  2-2    محتوا   :

  اجزاء اساسي آموزش الكترونيكي عبارتند از: 1- محتوا 2- خدمات 3- تكنولوژي